Go to Sumitomo Corporation in North, Central and South America Site.
close


ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านสังคมและในกลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคง ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจด้านสาธารณธูปโภคพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจทั้งภายในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนี้ ปัจจุบันธุรกิจหลักของเราแพร่หลายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตไปยังกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านอื่น ๆ อีกด้วย โครงการหลักที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ งานจัดหาและงานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสายส่งไฟฟ้า รวมไปถึงการลงทุนด้านธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้าในฐานะผู้ร่วมลงทุนอีกด้วย

แผนกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน

ลักษณะของธุรกิจ

แผนกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานไฟฟ้าได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานจัดหาและก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน เราดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และธุรกิจการลงทุน ในรูปแบบของโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ระบบผลิตน้ำเย็นส่วนกลางขนาดใหญ่ และระบบจัดการและบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์หลัก

โรงไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และจัดหาอุปกรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม พระนครเหนือ ชุดที่1 703.6 MW การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และจัดหาอุปกรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม พระนครเหนือ ชุดที่2 800 MW การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระบบส่งไฟฟ้า - ระบบสายส่งไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • งานจัดหาลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูงสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 115kV, 230kV และ 500kV
  • งานก่อสร้างอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าไต้ดิน 230 kV ระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยลาดพร้าวและวิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง

ระบบส่งไฟฟ้า - สถานีไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จและจัดหาอุปกรณ์ โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500kV GIS ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การลงทุนด้านธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP)

อื่นๆ

ตัวอย่างสินค้า

  • โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • ระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า
  • ระบบผลิตน้ำเย็นส่วนกลางขนาดใหญ่

Name : Mr.Fukuoka
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.639
Email : info_bkkkp@sumitomocorp.com

Top