ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านสังคมและในกลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการคมนาคมฯ

ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจด้านสาธารณธูปโภคพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจทั้งภายในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนี้ ปัจจุบันธุรกิจหลักของเราแพร่หลายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตไปยังกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านอื่น ๆ รวมไปถึงการพัฒนาระบบขนส่งระบบราง โครงการหลักที่ดำเนินการได้แก่ งานจัดหาและงานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสายส่งไฟฟ้า การลงทุนด้านธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้าในฐานะผู้ร่วมลงทุน และรวมไปถึง การพํฒนาระบบขนส่งระบบรางในประเทศไทยอีกด้วย

แผนกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน

ลักษณะของธุรกิจ

แผนกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานไฟฟ้าได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานจัดหาและก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน เราดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และธุรกิจการลงทุน ในรูปแบบของโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ระบบผลิตน้ำเย็นส่วนกลางขนาดใหญ่ และระบบจัดการและบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์หลัก

โรงไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และจัดหาอุปกรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม พระนครเหนือ ชุดที่1 703.6 MW การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และจัดหาอุปกรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม พระนครเหนือ ชุดที่2 800 MW การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระบบส่งไฟฟ้า - ระบบสายส่งไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • งานจัดหาลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูงสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 115kV, 230kV และ 500kV
  • งานก่อสร้างอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าไต้ดิน 230 kV ระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยลาดพร้าวและวิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง

ระบบส่งไฟฟ้า - สถานีไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จและจัดหาอุปกรณ์ โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500kV GIS ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การลงทุนด้านธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้า

ตัวอย่างสินค้า

  • ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP)

อื่นๆ

ตัวอย่างสินค้า

  • โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • ระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า
  • ระบบผลิตน้ำเย็นส่วนกลางขนาดใหญ่

Name : Mr.Meesak
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.806
Email : info_bkkkp@sumitomocorp.com

แผนกระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะของธุรกิจ

แผนกของเรานำเสนอการจัดหาระบบรถรางไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดหาตู้รถไฟฟ้า การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับงานก่อสร้างและวางระบบ เช่น ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ระบบขนส่งมวลชน ระบบการขนส่งแบบรางความจุต่ำ และรวมถึง การดำเนินระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงเช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้านของโรงงานบำบัดน้ำเสีย ทางแผนกได้เน้นการพัฒนาระบบรางในประเทศไทยโดยการนำประสบการณ์และความถนัดของเรามาประยุกต์ใช้

ผลิตภัณฑ์หลัก

ตู้รถไฟฟ้า

ระบบรถไฟความเร็วสูง

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ระบบการขนส่งแบบรางความจุต่ำ

ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

การดำเนินระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

ธุรกิจเรือและเครื่องบิน

Name :
Tel. : (66) 0-2654-0002-29
Email : info_bkkjk@sumitomocorp.com

Top