นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ซูมิ-ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("บริษัท ฯ ") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯจะใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล ("ข้อมูลส่วนตัว") ตามกฎเกณฑ์ และระบบองค์กรของบริษัทฯ
 2. เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดและข้อมูลในการติดต่อ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 3. บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนยกเว้นในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือสถานการณ์พิเศษเท่านั้น
 4. บริษัทฯจะพยายามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและจะใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือการสูญเสีย การทำลาย ความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เป็นผู้เก็บรักษาและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำหนดห้ามบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ให้ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการรั่วไหลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ตามสัญญาที่มีบทบังคับว่าด้วยการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 6. บริษัทฯ จะให้คำแนะนำที่เพียงพอแก่กรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 7. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบต่าง ๆ แนวทาง และ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและ บริษัทฯจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายของบริษัทฯดังที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นครั้งคราว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ (https://www.sumitomocorp.com/th/asia-oceania/sctl) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและได้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ขอบเขตของมาตรการดังกล่าวจะนำมาใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงมายังหรือจากเว็บไซต์นี้ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

 1. บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อการสอบถามข้อมูลที่ได้รับจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ได้กำหนด บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 2. บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกในกรณีจำเป็นตามกฎหมายหรือสถานการณ์พิเศษอื่น ๆ
 3. บริษัทฯจะพยายามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและจะใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงโดยมิชอบด้วยหรือการสูญเสีย การทำลาย ความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เป็นผู้เก็บรักษาและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำหนดห้ามบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ให้ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการรั่วไหลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ตามสัญญาที่มีบทบังคับว่าด้วยการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 5. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบ แนวทาง และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายของบริษัทดังที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นครั้งคราว
 6. ประวัติการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน (Access Log) ในเว็บไซต์นี้จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับสภาพการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการให้บริการด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต ประวัติการเข้าสู่ระบบนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
 7. บริษัทฯใช้ cookie ในบางหน้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถอ้างอิงถึงข้อมลดังกล่าวในอนาคตและไม่ใช่เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถปิด cookie โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน
Top