ความยั่งยืน

เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับสังคม

 

ความสัมพันธ์กับสังคม

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี โดยการส่งเสริมมาตรการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทั้งหมด

 

การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโลก

กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับโลกและในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม

หลักธรรมาภิบาล

สิ่งสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราประกอบด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจ และหลักการบริหารของบริษัทซูมิโตโม เราตระหนักและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และมุ่งมั่นเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารที่สร้างผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น

Top