การยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญทางสังคม และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

จากการที่ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ได้ทำงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืน เราได้ระบุประเด็นสำคัญทางสังคม 6 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และได้จัดการแก้ไขประเด็นเหล่านี้ ผ่านการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมขององค์กร ประเด็นสำคัญทางสังคม 6 ข้อ ได้แก่ “การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” “เศรษฐกิจหมุนเวียน” “การเคารพสิทธิมนุษยชน” “การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น” “การยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต” และ “การศึกษาที่มีคุณภาพ”

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งเหล่านี้ เราจึงจำเป็นต้องแสดงจุดแข็งของเราในฐานะบริษัทการค้าแบบบูรณาการ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ตลอดจนเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ประเด็นทางสังคมทั้ง 6 ข้อ จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเราในสังคม และกลายเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ

ประเด็นทางสังคมทั้ง 6 ข้อ สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ความยั่งยืนของสังคม และการพัฒนาและวิวัฒนาการของสังคม ความยั่งยืนของสังคมเป็นเป้าหมายร่วมกันทั่วโลก และเป็นเหตุผลสำคัญในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในทางกลับกัน แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืนนั้น จะมาจากสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนายิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า 2 หัวข้อนี้เกี่ยวเนื่องกัน โดยเราจะดำเนินการผ่านการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราจะสนับสนุนการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมการกุศล และโครงการริเริ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาและวิวัฒนาการของสังคม

 • การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
  ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กำลังขยายไปยังประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก การช่วยพัฒนาชุมชนซึ่งเราทำธุรกิจอยู่นั้น ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของเรา กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น และจะพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและสังคม
 • การยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต
  ประชากรโลกยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการขยายตัวของเมือง กลุ่มบริษัทฯ จะพยายามนำเสนอบริการขั้นสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ที่จะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น
 • การศึกษาที่มีคุณภาพ
  การศึกษาที่มีคุณภาพมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจในท้องถิ่น ช่วยเสริมสร้างชีวิตของผู้คน และนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการกุศล เพื่อสนับสนุนการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ

ความยั่งยืนของสังคม

 • การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  การป้องกันภาวะโลกร้อน และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่เร่งด่วน และสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น มุ่งหวังที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ในการดำเนินธุรกิจภายในปี 2050 และพัฒนาวงจรพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมกับสร้างธุรกิจใหม่ๆ
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน
  เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการรีไซเคิล การใช้ซ้ำ การผลิตซ้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดทรัพยากร และการใช้ร่วมกัน เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการรักษาความยั่งยืนของสังคม กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุนการบรรลุเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการรีไซเคิล การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดทรัพยากร รวมถึงการดำเนินการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • การเคารพสิทธิมนุษยชน
  การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นระดับสากลที่ต้องปฏิบัติทุกที่ และทุกเวลา กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น และพนักงาน เราจะยึดมั่นกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกธุรกิจ และทุกห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ

เป้าหมายระยะยาว สำหรับประเด็นสำคัญทางสังคมแต่ละข้อนั้น ได้รวมถึงการตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยจะระบุให้เป็นเป้าหมายระยะยาว ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเป้าหมายที่เราต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกธุรกิจ และทุกห่วงโซ่อุปทาน เราจะกำหนดเป้าหมายระยะกลางที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวเหล่านี้ จะติดตาม KPI และจะดำเนินการพร้อมกับเปิดเผยความคืบหน้าของเราให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เราแสวงหา

การยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ให้เหนือไปกว่าการระบุประเด็นปัญหา และการกำหนดเป้าหมาย

นอกเหนือจากการให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจน เกี่ยวกับบทบาทที่เรามีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนแล้ว เราต้องให้ความสำคัญกับสถานะ และธุรกิจของบริษัทให้มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมที่ยั่งยืน เช่น การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจำเป็นต้องรับรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จ และเอาชนะความท้าทาย รวมถึงพิจารณาถึงการใช้กลยุทธ์ และการจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่เราต้องดำเนินการจากมุมมองระยะยาว

เราเชื่อว่า การมองเห็น และไล่ตามภาพของสังคมในอุดมคตินั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ การบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น คือความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของสังคมที่ยั่งยืน กับการสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และเรายังคงดำเนินการจัดทำกรอบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

ประเด็นสำคัญ และประเด็นหลักทางสังคม

เราได้ระบุประเด็นสำคัญเอาไว้ในปี 2017 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในระดับต้นๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและกลมกลืนไปกับสังคม จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจของซูมิโตโม และพันธกิจองค์กรของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เราได้จัดระเบียบธุรกิจ โดยพิจารณาว่าแต่ละธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอของเรานั้น มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมอย่างไร และจำแนกธุรกิจเหล่านั้นออกเป็นประเด็นสำคัญ 4 ข้อ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มประเด็น 2 ข้อเข้าไป ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญของเราด้วย เราได้กำหนดให้ประเด็นสำคัญ 6 ประเด็น เป็นแก่นของการบริหารจัดการ เพื่อที่จะตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้กลยุทธ์ทางธุรกิจ และธุรกิจแต่ละประเภทของเรา มีความสอดคล้องกับประเด็นสำคัญ และเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจและธุรกิจเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสังคม


ในทางกลับกัน จากการระบุประเด็นใหม่ที่สำคัญทางสังคม และการกำหนดเป้าหมายระยะยาวของประเด็นเหล่านั้น กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะเดินหน้าการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดบทบาทของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่จะบรรลุความยั่งยืนทางสังคม เราเชื่อว่า การริเริ่มทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมอย่างไร และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคำมั่นสัญญาที่มีต่อสังคม


Top