ประเด็นสำคัญทางสังคม และเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว

ประเด็นสำคัญทางสังคม และเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

จากการที่ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ได้ทำงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืน เราได้ระบุประเด็นสำคัญทางสังคม 6 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และได้จัดการแก้ไขประเด็นเหล่านี้ ผ่านการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมขององค์กร พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวเพื่อจัดการแก้ไขแต่ละประเด็น

ประเด็นสำคัญทางสังคม 6 ข้อ ได้แก่ “การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” “เศรษฐกิจหมุนเวียน” “การเคารพสิทธิมนุษยชน” “การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น” “การยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต” และ “การศึกษาที่มีคุณภาพ”

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งเหล่านี้ เราจึงจำเป็นต้องแสดงจุดแข็งของเราในฐานะบริษัทการค้าแบบบูรณาการ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ตลอดจนเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ประเด็นทางสังคมทั้ง 6 ข้อ จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเราในสังคม และกลายเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ

ประเด็นทางสังคมทั้ง 6 ข้อ สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ความยั่งยืนของสังคม และการพัฒนาและวิวัฒนาการของสังคม ความยั่งยืนของสังคมเป็นเป้าหมายร่วมกันทั่วโลก และเป็นเหตุผลสำคัญในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในทางกลับกัน แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืนนั้น จะมาจากสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนายิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า 2 หัวข้อนี้เกี่ยวเนื่องกัน โดยเราจะดำเนินการผ่านการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราจะสนับสนุนการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมการกุศล และโครงการริเริ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาและวิวัฒนาการของสังคม

 • การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
  ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กำลังขยายไปยังประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก การช่วยพัฒนาชุมชนซึ่งเราทำธุรกิจอยู่นั้น ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของเรา กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น และจะพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและสังคม
 • การยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต
  ประชากรโลกยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการขยายตัวของเมือง กลุ่มบริษัทฯ จะพยายามนำเสนอบริการขั้นสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ที่จะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น
 • การศึกษาที่มีคุณภาพ
  การศึกษาที่มีคุณภาพมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจในท้องถิ่น ช่วยเสริมสร้างชีวิตของผู้คน และนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการกุศล เพื่อสนับสนุนการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ

ความยั่งยืนของสังคม

 • การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  การป้องกันภาวะโลกร้อน และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่เร่งด่วน และสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น มุ่งหวังที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ในการดำเนินธุรกิจภายในปี 2050 และพัฒนาวงจรพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมกับสร้างธุรกิจใหม่ๆ
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน
  เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการรีไซเคิล การใช้ซ้ำ การผลิตซ้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดทรัพยากร และการใช้ร่วมกัน เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการรักษาความยั่งยืนของสังคม กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุนการบรรลุเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการรีไซเคิล การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดทรัพยากร รวมถึงการดำเนินการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • การเคารพสิทธิมนุษยชน
  การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นระดับสากลที่ต้องปฏิบัติทุกที่ และทุกเวลา กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น และพนักงาน เราจะยึดมั่นกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกธุรกิจ และทุกห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ

เป้าหมายระยะยาว สำหรับประเด็นสำคัญทางสังคมแต่ละข้อนั้น ได้รวมถึงการตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยจะระบุให้เป็นเป้าหมายระยะยาว ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเป้าหมายที่เราต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกธุรกิจ และทุกห่วงโซ่อุปทาน เราจะกำหนดเป้าหมายระยะกลางที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวเหล่านี้ จะติดตาม KPI และจะดำเนินการพร้อมกับเปิดเผยความคืบหน้าของเราให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นสำคัญทางสังคม และ เป้าหมายระยะกลางและระยะยาวของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

ประเด็นสำคัญทางสังคม เป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะกลาง
ความยั่งยืนของสังคม
  การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  มุ่งหวังที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 และท้าทายที่จะบรรลุวงจรพลังงานที่ยั่งยืน
 • ลดการปล่อย CO2 ของกลุ่มบริษัทฯ 50% หรือมากกว่าภายในปี 2035 (เทียบกับปี 2019)
  • ลดการปล่อย CO2 ของธุรกิจผลิตไฟฟ้า 40% หรือมากกว่าภายในปี 2035 (ทั้งนี้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะลดการปล่อย CO2 60% หรือมากกว่า)
   ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเป็นเจ้าของสุทธิด้านกำลังผลิตแล้ว กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าของเราในปี 2035 จะประกอบไปด้วย ถ่านหิน 20%, ก๊าซธรรมชาติ 50% และพลังงานหมุนเวียน 30% (*1)
  • ลดการปล่อย CO2 ทางอ้อม (*2) ของธุรกิจต้นน้ำที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 90% หรือมากกว่าภายในปี 2035
  • ลดการปล่อย CO2 ของธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมด (*3)

 • สร้างธุรกิจที่จะช่วยสร้างรากฐานสำหรับวัฏจักรพลังงานที่ยั่งยืนในสังคม
  • พัฒนาไฮโดรเจนและพลังงานรูปแบบอื่นๆ ที่ปราศจากคาร์บอน, จัดหาพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม (5GW หรือมากกว่า ภายในปี 2030) (*4) และขยายบริการด้านพลังงานใหม่ๆ
  • ขยายธุรกิจที่ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า, การเปลี่ยนแปลงประเภทของเชื้อเพลิง, การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานและถ่านหิน และการอนุรักษ์พลังงาน
  • กักเก็บ จัดเก็บ และใช้ CO2 ผ่านการรีไซเคิลคาร์บอน, ธุรกิจป่าไม้, CCS และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครดิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
  เศรษฐกิจหมุนเวียน
  เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้และมีประสิทธิภาพ
 • ใช้วัตถุดิบหมุนเวียนและวัตถุดิบที่รีไซเคิลได้, เก็บขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรรีไซเคิลหรือทรัพยากรหมุนเวียน
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานผลิตภัณฑ์ และขยายธุรกิจซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (การใช้ร่วมกัน, การขายสินค้าที่ใช้งานแล้ว, การเช่าซื้อ, การเช่า เป็นต้น)
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • สนับสนุนการใช้ระบบจัดหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สำหรับทรัพยากรธรรมชาติหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้
  • ระบุสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติหลักซึ่งต้องมีการจัดหาอย่างยั่งยืน, กำหนดนโยบายการจัดหา, ส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการตรวจสอบโดยสมัครใจ
  การเคารพสิทธิมนุษยชน
  เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกธุรกิจและทุกห่วงโซ่อุปทานของเรา
 • ส่งเสริมและทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
  • บรรลุอัตราการมีส่วนร่วมในการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน 100% ตามหลักการชี้แนะ พร้อมทั้งบรรลุอัตราการนำไปปฏิบัติ 100% สำหรับองค์กรระดับภูมิภาคและบริษัทย่อย ภายในปี 2023
  • เสริมสร้างการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องสำหรับทุกธุรกิจรวมถึงห่วงโซ่อุปทาน และใช้มาตรการลดความเสี่ยงภายในปี 2025, สร้างกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (*5) โดยอิงจากผลการประเมิน

 • ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
  • ผลักดันเพื่อบรรลุจำนวนอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ในสถานที่ทำงานหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิต การประมวลผล และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างขนาดใหญ่

 • บรรลุการเป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
  • จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
  • ส่งเสริมการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลแสดงความสามารถของตนได้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ, อายุ, เพศ, รสนิยมทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศ หรือคุณลักษณะหรือค่านิยมอื่นๆ
พัฒนาการและวิวัฒนาการของสังคม
  การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น
 • พัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น สร้างงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของกลุ่มบริษัทฯ
  • ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ให้ผลผลิตสูง และมีมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมทั้งอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ผ่านธุรกิจของบริษัทฯ
  • สร้างการจ้างงาน รวมทั้งพัฒนาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสูง ในถิ่นที่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและสังคม
 • สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและสังคม ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงพลังงาน, น้ำ, การคมนาคม, โลจิสติกส์, การสื่อสาร ตลอดจนบริการทางการเงิน ที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมธุรกิจที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันของเมือง
  การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
  นำเสนอบริการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
 • นำเสนอบริการด้านไลฟ์สไตล์ขั้นสูง ที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคม เช่น การขยายตัวของเมือง และประชากรสูงอายุ
  • ให้บริการขั้นสูงและฟังก์ชันใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ เช่น การเคลื่อนย้าย, สื่อและโทรคมนาคม, บริการด้านสุขภาพ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ
  การศึกษาที่มีคุณภาพ
  สนับสนุนการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
 • มอบโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ผ่านกิจกรรม 100SEED (*6)
  • ขยายขอบเขตในเชิงปริมาณ สำหรับโอกาสในการเรียนรู้
  • ความพึงพอใจ 100% ของผู้รับผลประโยชน์
  • ยังคงมีพนักงานอย่างน้อย 5% เข้าร่วมกิจกรรมทุกปี (ขอบเขตครอบคลุมถึง ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น, องค์กรระดับภูมิภาค และบริษัทในกลุ่มฯ)

(*1) ณ ปี 2020: ถ่านหิน 50%, ก๊าซ 30%, พลังงานหมุนเวียน 20% (*2) การปล่อย CO2 ทางอ้อมที่เกิดจากผู้อื่นโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (*3) มีส่วนร่วมในการลด CO2 โดยกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละธุรกิจ (*4) ณ ปี 2020: 1.5 GW (1 GW = 1 พันล้าน W) (*5) กระบวนการที่พนักงาน, ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถใช้ในการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรรวมถึงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว (*6) โครงการกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

การยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เราแสวงหา

การยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ให้เหนือไปกว่าการระบุประเด็นปัญหา และการกำหนดเป้าหมาย

นอกเหนือจากการให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจน เกี่ยวกับบทบาทที่เรามีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนแล้ว เราต้องให้ความสำคัญกับสถานะ และธุรกิจของบริษัทให้มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมที่ยั่งยืน เช่น การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจำเป็นต้องรับรู้เส้นทางสู่ความสำเร็จ และเอาชนะความท้าทาย รวมถึงพิจารณาถึงการใช้กลยุทธ์ และการจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่เราต้องดำเนินการจากมุมมองระยะยาว

เราเชื่อว่า การมองเห็น และไล่ตามภาพของสังคมในอุดมคตินั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ การบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น คือความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของสังคมที่ยั่งยืน กับการสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และเรายังคงดำเนินการจัดทำกรอบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

ประเด็นสำคัญ และประเด็นหลักทางสังคม

เราได้ระบุประเด็นสำคัญเอาไว้ในปี 2017 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในระดับต้นๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและกลมกลืนไปกับสังคม จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจของซูมิโตโม และพันธกิจองค์กรของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เราได้จัดระเบียบธุรกิจ โดยพิจารณาว่าแต่ละธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอของเรานั้น มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมอย่างไร และจำแนกธุรกิจเหล่านั้นออกเป็นประเด็นสำคัญ 4 ข้อ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มประเด็น 2 ข้อเข้าไป ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญของเราด้วย เราได้กำหนดให้ประเด็นสำคัญ 6 ประเด็น เป็นแก่นของการบริหารจัดการ เพื่อที่จะตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้กลยุทธ์ทางธุรกิจ และธุรกิจแต่ละประเภทของเรา มีความสอดคล้องกับประเด็นสำคัญ และเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจและธุรกิจเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสังคม


ในทางกลับกัน จากการระบุประเด็นใหม่ที่สำคัญทางสังคม และการกำหนดเป้าหมายระยะยาวของประเด็นเหล่านั้น กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะเดินหน้าการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดบทบาทของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อที่จะบรรลุความยั่งยืนทางสังคม เราเชื่อว่า การริเริ่มทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมอย่างไร และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคำมั่นสัญญาที่มีต่อสังคม


Top