สารจากประธานและ CEO

ความท้าทายอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างค่านิยมใหม่

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่นโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนไปเป็นการคุ้มครองทางการค้ามากขึ้นในบางส่วนของโลก ในขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองก็เพิ่มสูงขึ้น บางประเทศเริ่มกระชับนโยบายการเงิน สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อกิจการทั่วโลก
การควบรวมธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) ที่เป็นส่วนสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่สี่

ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ เราต้องมีศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าและสร้างค่านิยมใหม่เพื่อรับมือกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1919 กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก และยังได้เสริมความสามารถในการสร้างคุณค่าใหม่ผ่านพันธมิตรและความร่วมมือที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของอุตสาหกรรมและองค์กร

เราจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มพูนความรุ่งเรือง ไม่เพียงเฉพาะตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ เราจะมุ่งมั่นมานะสร้างความเจริญเติบโตในสังคมโดยการดำเนินธุรกิจของเรา รวมทั้งยืนหยัดต่อความท้าทาย และไม่หยุดที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริง พันธกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น คือ การตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อความต้องการของสังคมที่กำลังเปลี่ยนไป และการสร้างค่านิยมใหม่ โดยจัดการกับประเด็นสำคัญ 6 ข้อ โดยการดำเนินธุรกิจของเรา

“ความท้าทายอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างค่านิยมใหม่” เป็นหัวข้อย่อยของ แผนการบริหารระยะกลาง 2020 (Medium-Term Management Plan 2020) ของเราที่เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2018

เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นโดยไม่หวั่นเกรงต่อความล้มเหลว โดยดำเนินแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเต็มที่ และพลิกโฉมองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไป จากการสำรวจแนวโน้มในระดับมหภาค เราได้เล็งเห็นสาขาธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกลุ่มบริษัทได้ 3 สาขาธุรกิจ ได้แก่ "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" "การดูแลสุขภาพ" และ "โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม” และเราจะลงทุนในการบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่ในสาขาธุรกิจเหล่านี้อย่างจริงจัง

ถ้าไร้ซึ่งความฝัน ก็ไร้ซึ่งความสำเร็จ ต้องตั้งเป้าหมายให้สูงและปฏิบัติตามหลักการบริหารขององค์กร
กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความท้าทายอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างค่านิยมใหม่ เพื่อสร้างความฝันของเราให้เป็นจริง

เราจะเดินหน้าต่อไป กำหนดอนาคต และก้าวนำไปข้างหน้าเสมอ

Masayuki Hyodo (มาซายูคิ เฮียวโด)

ผู้แทนกรรมการบริหาร

ประธาน และ CEO

มิถุนายน 2018

Top