ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน


เว็บไซต์นี้ (sumitomocorp.com) ให้บริการโดย ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ("บริษัท") และบริษัทลูกและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น") กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนเข้าสู่เว็บไซต์นี้และเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดก่อนที่ใช้เว็บไซต์นี้

1. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อมูลภายในเว็บไซต์เป็นของกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากมีความประสงค์ที่จะใช้ (รวมถึงการทำสำเนาและพิมพ์ใหม่) ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เกินกว่าขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน

2. เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

3. การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย (รวมถึงการไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้หรือบนเซิร์ฟเวอร์) ฯลฯ กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

4. การปฏิเสธความรับผิดต่อข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีการคาดการณ์อนาคตของกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งกำหนดโดยผู้บริหารของกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ตามข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในอุตสาหกรรม ความต้องการของตลาด อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมายภาษีอากรและ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเผยแพร่ในอนาคตจึงอาจแตกต่างไปเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ยังไม่มีหน้าที่ในการแก้ไขและ/หรือเผยแพร่ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าในเว็บไซต์นี้โดยใช้ข้อมูลใหม่และ/หรือเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุน นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

5. การเข้าถึง

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึง โดยมีเนื้อหาที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จำนวนมาก บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ได้สร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์นี้ตาม "แนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG) 2.0" ที่เผยแพร่โดย "เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม (W3C)"

แนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG) 2.0 (ภาษาอังกฤษ)
ทำความเข้าใจ WCAG 2.0 (ภาษาอังกฤษ)

6. ลิงก์

ก่อนที่จะติดตั้งลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ กรุณาขออนุญาตจากบริษัทล่วงหน้า
กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงความประสงค์ดังกล่าวผ่านทาง "ติดต่อเรา"
พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้ในช่อง "ความคิดเห็น"

  • URL ของเว็บไซต์ที่จะติดตั้งลิงก์มา (จำเป็น)
  • วัตถุประสงค์ของการติดตั้งลิงก์ (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ข้อมูลที่กรอกจะถูกใช้อย่างระมัดระวังเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับลิงก์ กรุณาอ่าน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าลิงก์ กรุณาดู "แนวทางการตั้งค่า" เมื่อติดตั้งลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อข้อร้องเรียน การเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ต่อบริษัทของคุณหรือเว็บไซต์ของบริษัทของคุณจากบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ลิงก์มายัง/ไปจากเว็บไซต์นี้ไม่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์มา/ไปดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์ที่ลิงก์มา/ไปเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ดังกล่าว

แนวทางการตั้งค่า

กรุณาตั้งค่าลิงก์ดังต่อไปนี้:

ลิงก์ข้อความ
โปรดใช้ "ซูมิโตโม" หรือ "ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น" เป็นชื่อของลิงก์ข้อความดังกล่าว และให้ลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ (https://www.sumitomocorp.com/en/jp)
(หมายเหตุ)

  • หากใช้เฟรม กรุณาเปิดเว็บไซต์ของเราในหน้าต่างใหม่แทนในเฟรม
  • หากเห็นได้ชัดว่าคุณ (บริษัทของคุณ) ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะขอให้คุณนำลิงก์ออกทันที

7. สภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ

ขอแนะนำสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ในการเปิดเว็บไซต์ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
เว็บไซต์อาจไม่ปรากฏหรือทำงานได้ไม่ถูกต้อง เมื่อเปิดจากสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากที่แนะนำ

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ

Windows
Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด
Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
Firefox เวอร์ชันล่าสุด

MacOS
Safari เวอร์ชันล่าสุด

JavaScript

บางส่วนของเว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เนื้อหาเว็บไซต์จะยังคงสามารถใช้ได้แม้ปิด JavaScript อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เปิดใช้งาน JavaScript เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ที่สนุกสนานมากขึ้น

CSS

เว็บไซต์นี้ใช้ CSS เพื่อควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอเบราว์เซอร์
เนื้อหาเว็บไซต์จะยังคงสามารถใช้ได้แม้ปิด CSS อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เปิดใช้งาน CSS เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ที่สนุกสนานมากขึ้น

8. การใช้บริการภายนอก

เว็บไซต์นี้ใช้บริการของเว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอ Vimeo(https://vimeo.com/) ซึ่งดำเนินการโดย Vimeo.com, Inc.

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ / เขตอำนาจศาล

การใช้เว็บไซต์นี้ และการตีความและ/หรือการบังคับใช้ข้อมูลในหน้านี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้จะนำขึ้นสู่การพิจารณาและพิพากษาของศาลเขตโตเกียวในฐานะศาลที่มีเขตอำนาจ

Top