ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน


เว็บไซต์นี้ (sumitomocorp.com) ให้บริการโดย ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ("บริษัท") และบริษัทลูกและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น") กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนเข้าสู่เว็บไซต์นี้และเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดก่อนที่ใช้เว็บไซต์นี้

1. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อมูลภายในเว็บไซต์เป็นของกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากมีความประสงค์ที่จะใช้ (รวมถึงการทำสำเนาและพิมพ์ใหม่) ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เกินกว่าขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน

2. เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

3. การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย (รวมถึงการไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้หรือบนเซิร์ฟเวอร์) ฯลฯ กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

4. การปฏิเสธความรับผิดต่อข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีการคาดการณ์อนาคตของกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งกำหนดโดยผู้บริหารของกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ตามข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในอุตสาหกรรม ความต้องการของตลาด อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมายภาษีอากรและ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเผยแพร่ในอนาคตจึงอาจแตกต่างไปเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ยังไม่มีหน้าที่ในการแก้ไขและ/หรือเผยแพร่ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าในเว็บไซต์นี้โดยใช้ข้อมูลใหม่และ/หรือเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุน นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

5. ลิงก์

ก่อนที่จะติดตั้งลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ กรุณาขออนุญาตจากบริษัทล่วงหน้า
กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงความประสงค์ดังกล่าวผ่านทาง "ติดต่อเรา"
พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้ในช่อง "ความคิดเห็น"

  • URL ของเว็บไซต์ที่จะติดตั้งลิงก์มา (จำเป็น)
  • วัตถุประสงค์ของการติดตั้งลิงก์ (ระบุหรือไม่ระบุก็ได้)

ข้อมูลที่กรอกจะถูกใช้อย่างระมัดระวังเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับลิงก์ กรุณาอ่าน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าลิงก์ กรุณาดู "แนวทางการตั้งค่า" เมื่อติดตั้งลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อข้อร้องเรียน การเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ต่อบริษัทของคุณหรือเว็บไซต์ของบริษัทของคุณจากบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ลิงก์มายัง/ไปจากเว็บไซต์นี้ไม่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์มา/ไปดังกล่าว การใช้งานเว็บไซต์ที่ลิงก์มา/ไปเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ดังกล่าว

แนวทางการตั้งค่า

กรุณาตั้งค่าลิงก์ดังต่อไปนี้:

ลิงก์ข้อความ
โปรดใช้ "ซูมิโตโม" หรือ "ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น" เป็นชื่อของลิงก์ข้อความดังกล่าว และให้ลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ (https://www.sumitomocorp.com/en/jp)
(หมายเหตุ)

  • หากใช้เฟรม กรุณาเปิดเว็บไซต์ของเราในหน้าต่างใหม่แทนในเฟรม
  • หากเห็นได้ชัดว่าคุณ (บริษัทของคุณ) ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะขอให้คุณนำลิงก์ออกทันที

6. สภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ

ขอแนะนำสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ในการเปิดเว็บไซต์ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
เว็บไซต์อาจไม่ปรากฏหรือทำงานได้ไม่ถูกต้อง เมื่อเปิดจากสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากที่แนะนำ

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ

Windows
Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด
Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด
Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
Firefox เวอร์ชันล่าสุด

MacOS
Safari เวอร์ชันล่าสุด

ปลั๊กอิน

Adobe Flash Player

บางหน้าในเว็บไซต์นี้ต้องใช้ Adobe Flash Player (Flash Player 9.0 ขึ้นไป)
ดาวน์โหลดได้ฟรีโดยคลิกที่ลิงก์นี้

Microsoft Windows Media Player

การดูบางวิดีโอในเว็บไซต์นี้ต้องใช้ Microsoft Windows Media Player
ดาวน์โหลดได้ฟรีโดยคลิกที่ลิงก์นี้

JavaScript

บางส่วนของเว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เนื้อหาเว็บไซต์จะยังคงสามารถใช้ได้แม้ปิด JavaScript อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เปิดใช้งาน JavaScript เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ที่สนุกสนานมากขึ้น

CSS

เว็บไซต์นี้ใช้ CSS เพื่อควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอเบราว์เซอร์
เนื้อหาเว็บไซต์จะยังคงสามารถใช้ได้แม้ปิด CSS อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เปิดใช้งาน CSS เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ที่สนุกสนานมากขึ้น

7. การใช้บริการภายนอก

เว็บไซต์นี้ใช้บริการของเว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอ YouTube (http://www.youtube.com/) ซึ่งดำเนินการโดย Google

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ / เขตอำนาจศาล

การใช้เว็บไซต์นี้ และการตีความและ/หรือการบังคับใช้ข้อมูลในหน้านี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้จะนำขึ้นสู่การพิจารณาและพิพากษาของศาลเขตโตเกียวในฐานะศาลที่มีเขตอำนาจ

Top