นโยบายความเป็นส่วนตัว


Sumitomo Corporation ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงดำเนินมาตรการต่อไปนี้

 1. เราจะใช้วิธีที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎบริษัทและระบบองค์กรของเรา
 2. เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลการติดต่อ เมื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น
 3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 4. เราจะพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจะใช้มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง หรือการรั่วไหลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ในกรณีที่เรามอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะบังคับให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามสัญญา และเราจะกำกับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น
 6. เราจะชี้แนะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเราอย่างเพียงพอ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 7. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทาง และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายที่ระบุข้างต้นเป็นระยะ

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เรา Sumitomo Corporation ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า") และจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามที่ระบุด้านล่างนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า

  • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ลูกค้า
  • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ลูกค้า
  • เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 2. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

  เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 3. การดำเนินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย

  เราจะดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยมิชอบ รวมถึงการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง หรือการรั่วไหล

 4. การมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  ในกรณีที่เรามอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เราจะบังคับให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวควบคุมความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมตามสัญญา และเราจะกำกับดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น

 5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ระบุด้านล่างนี้ร่วมกัน ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ร่วมกัน:
  ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ตำแหน่ง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส
  ผู้ที่สามารถใช้ร่วมกัน:
  บริษัทในกลุ่ม กลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อ
  ดูรายละเอียดในลิงก์รายชื่อ(PDF/33KB)
  วัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ใช้ร่วมกัน:
  เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นให้แก่ลูกค้า และเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
  ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน:
  Sumitomo Corporation
 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและการทบทวนนโยบาย

  เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทาง และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่ระบุข้างต้นเป็นระยะ

 7. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงกับสินค้าและบริการ

  ในบางกรณีเราอาจกำหนดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแยกต่างหาก เช่น วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา

 8. การเปิดเผย การแก้ไข และการยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อลูกค้าขอให้เปิดเผย แก้ไข หรือยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง เราจะพยายามดำเนินการตามคำขออย่างเหมาะสมและรวดเร็วเมื่อได้ยืนยันตัวตนของลูกค้า ทั้งนี้ ในการตอบสนองต่อคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ดังกล่าว เราอาจขอให้ลูกค้ายื่นเอกสารยืนยันตัวตน (ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ) ด้วย
  กรุณาใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างในการขอให้เราเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตลอดจนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการปรึกษา

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ Sumitomo Corporation
ติดต่อสอบถาม

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้

 1. Access logs (ล็อกการเข้าถึง)

  การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถูกบันทึกใน Access logs โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีไว้เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์นี้ทางสถิติ สำหรับปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 2. การใช้ Cookies (คุกกี้)

  เราใช้ Cookies บนหน้าเว็บไซต์บางหน้า Cookies เป็นฟังก์ชันที่ส่งข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการอ้างอิงต่อไป ไม่ได้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เบราว์เซอร์ของผู้ใช้สามารถตั้งค่าไม่ให้ยอมรับการใช้งาน Cookies ได้

 3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์อื่น

  เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์มายัง/ไปจากเว็บไซต์นี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายของแต่ละเว็บไซต์

Top