ประเด็นสำคัญ

เรานำเสนอประเด็นสำคัญที่กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม

ประเด็นสำคัญ 6 ข้อ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับสังคม

พื้นฐานการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น อยู่ในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทซูมิโตโม เป็นระยะเวลานานกว่า 400 ปี หนึ่งในหลักยึดถือของปรัชญานี้ระบุว่า “สร้างคุณประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” เราตีความหลักยึดถือนี้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโมจะต้องไม่เพียงสร้างประโยชน์แก่บริษัทซูมิโตโมเท่านั้น แต่ต้องสร้างประโยชน์แก่สังคมที่อยู่รอบตัวเราเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันด้วย

เราจะเติบโต และแก้ปัญหาสังคมควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามพันธกิจขององค์กรกล่าวคือ “เพื่อให้บรรลุซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความฝันโดยการดำเนินธุรกิจที่ดี” โดยการใช้ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อถือและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของเรา

 • การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโลก

  เพื่อสร้างสังคมที่มุ่งเน้นการรีไซเคิลและลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรากำลังทำงานเพื่อสร้างกรอบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่มีความเสถียรภาพ ซึ่งจะทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมโลกได้ร่วมกัน

 • การทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น

  เราจัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมั่นคง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอในหลายประเทศและภูมิภาค และทุ่มเทเพื่อพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการเหล่านี้ เราจะสร้างวัฏจักรที่ดีซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้

 • การสร้างรากฐานเพื่อไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพและสะดวกสบาย

  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการจัดหาสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสนับสนุนสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้คนทั่วโลก

 • การมอบ “ความสามารถในการเข้าถึง” ที่หลากหลาย

  เราสร้างความสามารถในการเข้าถึงที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างค่านิยมใหม่ ซึ่งจากการพัฒนาและโยกย้ายบุคลากรและสินค้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายเครือข่ายการเชื่อมต่อข้อมูลและการเงิน

เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ระบุข้างต้น เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและปรับปรุงรูปแบบการบริหารของเรา ที่มุ่งเน้นในการบริหารที่ดีและมีคุณธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิของแต่ละบุคคล และวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยพลังและสิ่งที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมความหลากหลาย

  เพื่อสร้างนวัตกรรมและค่านิยมใหม่ โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลายได้ใช้ความสามารถของตนในหลากหลายสาขาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ เราจะส่งเสริมการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญที่สุดของเรา

 • การเสริมสร้างการกำกับดูแล

  เราจะเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและใช้กลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดแผนกลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับการยึดหลักความโปร่งใส โดยเราจะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและรักษามาตรฐานการบริหารที่ดี

ขั้นตอนการระบุประเด็นสำคัญ

เราได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจข้ามองค์กรภายในและระบุประเด็นสำคัญ 6 ข้อ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับสังคม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม และพันธกิจองค์กรของกลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

การตรวจสอบ

เราอ้างอิงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)*1 ที่รับมาจากสหประชาชาติ (UN) ในปี 2015 และแนวทางปฏิบัติสากล เช่น IIRC's International Integrated Reporting Framework*2 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุนสถาบันและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จากนั้นได้กำหนดวิธีการระบุประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้เราสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับสังคมได้

การจำแนกประเภทธุรกิจของเรา ปัญหาสังคม และการคัดเลือกประเด็นสำคัญ

แต่ละหน่วยธุรกิจได้รวบรวมปัญหาสังคมที่กำลังดำเนินการแก้ไขผ่านการดำเนินธุรกิจของตน และที่หวังว่าจะมีการแก้ไขในอนาคต ตาม SDGs ที่พิจารณาเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาสังคมอย่างครบถ้วน
เราพิจารณาจุดแข็งในปัจจุบันของเราและบทบาทที่เราควรจะทำในอนาคต โดยพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้พร้อมกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม และพันธกิจองค์กรของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จากนั้นเราได้เริ่มแก้ปัญหาสังคมที่เราเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อน รวมถึงเอาชนะความท้าทายโดยการสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร เช่น องค์กรระหว่างประเทศและนักลงทุนสถาบัน และดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความคาดหวังอย่างชัดเจนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา ในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจำแนกและอธิบายประเด็นที่ถูกระบุไว้

การระบุประเด็นสำคัญ

คณะกรรมการ CSR ได้พิจารณาประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกและความสำคัญของประเด็นนั้น ๆ และได้กำหนดประเด็นสำคัญ 6 ข้อ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม โดยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากสภาผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร

โครงการริเริ่มในอนาคต

เราได้กำหนดประเด็นสำคัญ 6 ข้อ (Six Material Issues) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและใช้ในกระบวนการตัดสินใจสำหรับแต่ละธุรกิจ นับจากนี้เป็นต้นไป เราจะเดินหน้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการดำเนินธุรกิจของเรา
ในขณะเดียวกัน เราจะเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เข้าใจถึงความคาดหวังของสังคมและจุดแข็งของเราในเชิงลึก เราจะทบทวนประเด็นสำคัญโดยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม

การกำหนดตำแหน่งของประเด็นสำคัญ

メディア・ICT
メディア・ICT
Top