ข้อมูลบริษัท


ข้อมูล ณ วั ณ วันที่ 1 เมษายน 2024

ชื่อบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
วันที่ก่อตั้ง 24 ธันวาคม 1919
ประวัติ
ผู้แทน Shingo Ueno
ประธาน และ CEO
ทุนชำระแล้ว 220,400 ล้านเยน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย โตเกียว
จำนวนสำนักงาน 128 แห่ง (ญี่ปุ่น: 20, ต่างประเทศ: 108) ใน 66 ประเทศและภูมิภาค
เครือข่ายทั่วโลก
ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2023
สำนักงานใหญ่ โอเทะมาจิ เพลส อีสต์ ทาวเวอร์
3-2 โอเทะมาจิ 2-โจเมะ ชิโยดะคุ โตเกียว 100-8601 ประเทศญี่ปุ่น
Map of Head Office
โทรศัพท์: +81-3-6285-5000
จำนวนพนักงาน 5,196(รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: 79,513)
รวม 135 คน ซึ่งสาขาในต่างประเทศและสำนักงานของบริษัทว่าจ้าง
ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2023
จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย: 649 (ญี่ปุ่น 142, ต่างประเทศ 507)
บริษัทในเครือ: 251 (ญี่ปุ่น 50, ต่างประเทศ 201)
ข้อมูล ณ วั วันที่ 30 กันยายน 2023
คำอธิบายธุรกิจ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยใช้จุดแข็งขององค์กรแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเครือข่ายทั่วโลกและความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจเหล่านี้ประกอบด้วยการขายสินค้าและบริการที่หลากหลาย การนำเข้าและส่งออก การค้าไตรภาคี และการลงทุนทางธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Top