พันธกิจองค์กร


พันธกิจองค์กร

พันธกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วยหลักการบริหารและแนวทางดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นค่านิยมพื้นฐานและมาตรฐานสูงสุดของกลุ่มบริษัท

หลักการบริหารของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เป็นการตีความแบบร่วมสมัยของปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ที่กำหนดขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน โดยใช้ภาษาที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างที่ชัดเจน และถูกนำมาเขียนใหม่จากมุมมองที่เป็นสากลมากขึ้น หลักการดำเนินธุรกิจได้ชี้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจประจำวันให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหาร

ตามที่ได้ประกาศไว้ในหลักการบริหาร พันธกิจขององค์กรเรา คือการสนับสนุนผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น บุคลากร และผู้คนทั่วโลก ที่มีความพยายามที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและทางจิตใจ และสร้างความฝันของทุกคนให้เป็นจริงโดยการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของเรา นอกจากนี้ เรายังคงรักษารูปแบบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา เคารพสิทธิมนุษยชนและมุ่งเน้นในการบริหารที่ดีและมีคุณธรรม ซึ่งเป็นสาระสำคัญของปรัชญาธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ในขณะเดียวกันก็รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความคิดริเริ่มตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่นวัตกรรมและการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระดับโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างค่านิยมใหม่ และสร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง โดยการร่วมแบ่งปันค่านิยมที่ระบุในหลักการบริหาร และแนวทางการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจองค์กรของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

วิสัยทัศน์องค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระดับโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างค่านิยมใหม่ และสร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง

หลักการบริหาร

<พันธกิจองค์กร>

เพื่อให้บรรลุซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความฝันโดยการดำเนินธุรกิจที่ดี

<รูปแบบการบริหาร>

มุ่งเน้นในการบริหารที่ดีและมีคุณธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิของแต่ละบุคคล

<วัฒนธรรมองค์กร>

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยพลัง และสิ่งที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

  • ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม และปฏิบัติตามหลักการบริหารอยู่เสมอ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
  • ยึดหลักความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต
  • ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก
  • ทุ่มเทเพื่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี
  • ทำงานเป็นทีมและสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรแบบบูรณาการผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและดำเนินการเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยความกระตือรือร้น

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม เป็นพื้นฐานของหลักการบริหารและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้สืบทอดมาหลายยุคหลายสมัยเป็นเวลายาวนานถึง 400 ปี นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่มบริษัทซูมิโตโม

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ได้ผ่านการขัดเกลามาหลายยุคหลายสมัย โดยยึดตาม "Monjuin Shiigaki (มอนจุอิน ชิอิกาคิ)" หลักคำสอนของ Masatomo Sumitomo (มาซาโตโมะ ซูมิโตโม) (ปี 1585-1652) ผู้ก่อตั้งตระกูลซูมิโตโมได้เขียนขึ้นและสืบทอดต่อกันมาเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่ผู้ประกอบการควรใช้ในการดำเนินธุรกิจ ประเด็นหลักของปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ถูกสืบทอดมาในรูปแบบของหลักการดำเนินธุรกิจ 2 ข้อ

หลักการดำเนินธุรกิจ

ข้อที่ 1 บริษัทซูมิโตโม ต้องมีความเข้มแข็งและสร้างความเจริญรุ่งเรือง โดยเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารที่ดีและมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ข้อที่ 2 บริษัทซูมิโตโม ต้องบริหารธุรกิจโดยมีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถรับมือกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการเอารัดเอาเปรียบ หรือกระทำการโดยขาดความรอบคอบ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ข้อที่ 1 เน้นถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม ในขณะที่ข้อที่ 2 ให้ความสำคัญกับการมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ริเริ่มเพื่อสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็วและซื่อสัตย์ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ให้หลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์จากการเอารัดเอาเปรียบ หรือกระทำการโดยขาดความรอบคอบ
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่เมื่อหลักคำสอนของผู้ก่อตั้งถูกเขียนขึ้น และยังคงอยู่มาถึงปัจจุบัน เป็นหลักการที่อยู่เหนือกาลเวลา ซึ่งกลุ่มบริษัทซูมิโตโม ได้นำมาปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเสมอมา
นอกจากนี้ ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ยังกล่าวถึงหลักยึดถืออื่น ๆ อีกด้วย

หนึ่งในตัวอย่างของหลักยึดถือดังกล่าว ได้แก่ “สร้างคุณประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” กล่าวคือ ธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม ต้องสร้างประโยชน์แก่บริษัทซูมิโตโม และประเทศชาติ รวมถึงสังคมในเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามอยู่เสมอ
หลักยึดถือประการที่สองคือ “การวางแผนให้ยิ่งใหญ่ (Grand Design)” ซึ่งมาจากการบริหารเหมืองทองแดงที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทซูมิโตโมในช่วงแรก ที่จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติในการมองธุรกิจจากมุมกว้างและระยะยาว รวมถึงการทำงานเพื่อประโยชน์ของทั้งประเทศและสังคม โดยอาศัยการมองการณ์ไกลไปในอนาคตดังกล่าวนี้ ได้สืบทอดมาจากผู้ประกอบการของบริษัทในรุ่นก่อน ๆ
หลักยึดถือประการที่สามคือ “บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา” การปลูกฝังและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราตระหนักถึงมาโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใด

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทซูมิโตโม จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ริเริ่มเพื่อก้าวนำไปข้างหน้า พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการบริหารที่ดีและมีคุณธรรม โดยหลีกเลี่ยงผลประโยชน์จากการเอารัดเอาเปรียบ และทำงานเพื่อผลประโยชน์สาธารณะโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ปรัชญานี้ได้สร้างพื้นฐานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 400 ปี


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของซูมิโตโม

"Monjuin Shiigaki (มอนจุอิน ชิอิกาคิ)" หลักคำสอนของ Masatomo Sumitomo (มาซาโตโม ซูมิโตโม) ผู้ก่อตั้งตระกูลซูมิโตโม ที่เขาได้เขียนและส่งต่อมาเพื่ออธิบายว่าผู้ประกอบการควรทำธุรกิจอย่างไร นี่เป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญาธุรกิจของซูมิโตโมซึ่งได้รับการสืบทอดมายาวนานถึง 400 ปี ตามหาต้นตอของซูมิโตโม ที่ต้องย้อนอดีตกลับไปในช่วงปลายยุคสงคราม (ศตวรรษที่ 17) ในเกียวโต

อ่านต่อ

Top