ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน


เว็บไซต์นี้ (https://www.sumitomocorp.com/th/asia-oceania/sctl) ให้บริการโดยบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ซูมิ-ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("บริษัท ฯ ") และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "กลุ่มซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น") ก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์นี้และ การเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ บริษัท ฯขอให้ท่านได้โปรดรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น บริษัทฯ ขอให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขล่าสุดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้

1. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่เป็นของกลุ่มซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านประสงค์ที่จะใช้ (รวมถึงการทำซ้ำและพิมพ์ซ้ำ) ข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์นี้เกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่ใช้บังคับแห่งประเทศไทย ท่านจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

2. เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

เครื่องหมายการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น ท่านไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

3. การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ให้บริการด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด อย่างไรก็ตามกลุ่มซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย (รวมถึงการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์) ฯลฯ กลุ่มบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

4. การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นี้รวมถึงการคาดการณ์อนาคตของกลุ่มบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น ซึ่งกำหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่น บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานั้นเช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยที่ไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ความต้องการของตลาด อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมายภาษีและหรือกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้นผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เผยแพรในอนาคตอาจแตกต่างกันเนื่องจากเหตุและปัจจัยเหล่านี้ กลุ่มบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นจะไมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากนี้ กลุ่มบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไม่มีหน้าที่ใด ๆในการแก้ไขและหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์บนเว็บไซต์นี้บนพื้นฐานของข้อมูลใหม่และ/หรือเหตุการณ์ในอนาคต

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการชี้ชวนการลงทุน ผู้ลงทุนควรตัดสินใจการลงทุนด้วยตนเอง

5. การเชื่อมโยง

ก่อนที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์นี้ บริษัทฯร้องขอให้ท่านขออนุญาตจากบริษัทฯก่อน

ข้อมูลที่ให้จะต้องใช้สำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยเคร่งครัด บริษัทฯขอให้ท่านได้โปรดอ่าน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์นี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการร้องเรียน การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการเรียกร้องอื่น ๆ โดยบุคคลภายนอก ที่มีต่อบริษัทของท่าน หรือเว็บไซต์ของท่าน

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงมายังหรือจากเว็บไซต์นี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๅ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ/เขตอำนาจศาล

การใช้เว็บไซต์นี้และการตีความและหรือการใช้หน้านี้จะเป็นไปตามและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย บรรดาข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Top