เกี่ยวกับเรา


บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (เอสซีทีแอล)

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เเอนด์ โอเชียเนีย พีทีอี จำกัด และยังเป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก และการลงทุนทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซูมิโตโม มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างสำคัญคือ ความซื่อสัตย์สุจริตและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งได้เป็นหลักการชี้นำความเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของกลุ่มบริษัทซูมิโตโมทั้งหมด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การนำเข้า–ส่งออก ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความหลากหลายจากบริษัทคู่ค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง, สาธารณูปโภคพื้นฐาน, เคมี อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรธรณี และพลังงาน และ มีเดีย ดิจิทัล สินค้าไลฟ์สไตล์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กิจการของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทคู่ค้าพันธมิตร และเครือข่ายกลุ่มบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจในการกระจายการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพในธุรกิจด้านต่าง ๆ อีกด้วย

บริษัท ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เอสทีไอแอล)

เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 บริหารงานโดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจการค้าจากเอสซีทีแอลและเอสทีไอแอล การดำเนินธุรกิจของเอสทีไอแอล มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ นำเข้า - ส่งออก และการลงทุน เช่นเดียวกับบริษัทเอสซีทีแอล

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ก่อตั้ง ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด - 27 กรกฎาคม 2503
ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - 27 กันยายน 2517
ทุนจดทะเบียน ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด - 1,200 ล้านบาท
ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - 50 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน 221 คน (คนไทยและคนญี่ปุ่น)
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566)
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
ชั้น 25 ยูนิต 1-5และ7, ชั้น 26 และชั้น 32 ยูนิต 2-3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : +66-2-654-0002
โทรสาร : +66-2-654-0060-62
เว็บไซต์:  www.sumitomocorp.com/th/asia-oceania/sctl/
ธุรกิจของบริษัท
  • ผลิตภัณฑ์โลหะ
  • ระบบการขนส่งและการก่อสร้าง
  • สาธารณูปโภคพื้นฐาน
  • เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ทรัพยากรธรณี และพลังงาน
  • มีเดีย, ดิจิทัล, สินค้าไลฟ์สไตล์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Company Brochure Download (PDF)
Top