Go to Sumitomo Corporation in North, Central and South America Site.
close

โครงสร้างองค์กร


SCTL&STIL

ผลิตภัณฑ์โลหะ อ่านต่อ

 • แผนกผลิตภัณฑ์เหล็ก 1
 • แผนกผลิตภัณฑ์เหล็ก 2
 • แผนกผลิตภัณฑ์อโลหะและโลหะ

ระบบการขนส่งและการก่อสร้างอ่านต่อ

 • แผนกยานยนต์

สาธารณูปโภคพื้นฐานอ่านต่อ

 • แผนกโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน
 • แผนกสังคม,โลจีสติกส์ และการขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน

เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ทรัพยากรธรณี และพลังงานอ่านต่อ

 • แผนกปิโตรเคมีคัลส์ 1
 • แผนกปิโตรเคมีคัลส์ 2
 • แผนกปิโตรเคมีคัลส์ 3
 • แผนกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกเคมีอนินทรีย์ และเคมีอื่นๆ
 • แผนกเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งมีชีวิต

มีเดีย, ไอซีที, สินค้าไลฟ์สไตล์และบริการอ่านต่อ

 • แผนกอาหารและวัสดุ
 • แผนกสื่อโฆษณา, ค้าปลีก และโทรคมนาคม

ฝ่ายสำนักบริหาร 1

 • แผนกการเงิน
 • แผนกวางแผนองค์กร
 • แผนกบัญชีและภาษีอากร

ฝ่ายสำนักบริหาร 2

 • แผนกธุรการ
 • แผนกบริหารความเสี่ยง
 • แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนกไอทีซีและโลจิสติกส์

แผนกพัฒนาธุรกิจ

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)

Top