สาธารณูปโภคพื้นฐาน


ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านสังคมและในกลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการคมนาคมฯ

ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจสาธารณธูปโภคพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจทั้งภายในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนี้ ปัจจุบันธุรกิจหลักของเราแพร่หลายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตไปยังกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านอื่น ๆ รวมไปถึงการพัฒนาระบบขนส่งระบบราง โครงการหลักที่ดำเนินการได้แก่ งานจัดหาและงานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสายส่งไฟฟ้า การลงทุนด้านธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้าในฐานะผู้ร่วมลงทุน และรวมไปถึง การพํฒนาระบบขนส่งระบบรางในประเทศไทยอีกด้วย

แผนกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน

ลักษณะของธุรกิจ

แผนกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานไฟฟ้าได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานจัดหาและก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน เราดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง งานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และธุรกิจการลงทุน ในรูปแบบของโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ระบบผลิตน้ำเย็นส่วนกลางขนาดใหญ่ และระบบจัดการและบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์หลัก

โรงไฟฟ้า ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้า

ตัวอย่างธุรกิจ

  • งานสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ และจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า

การลงทุนด้านธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้า

ตัวอย่างธุรกิจ

  • ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

อื่นๆ

ตัวอย่างธุรกิจ

  • การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
  • ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
  • โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการพลังงาน

Name : Mr. Kato
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.888
Email : info_bkkkp@sumitomocorp.com

แผนกระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะของธุรกิจ

แผนกของเรานำเสนอการจัดหาระบบรถรางไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดหาตู้รถไฟฟ้า การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับงานก่อสร้างและวางระบบ เช่น ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ระบบขนส่งมวลชน ระบบการขนส่งแบบรางความจุต่ำ และรวมถึง การดำเนินระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงเช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้านของโรงงานบำบัดน้ำเสีย ทางแผนกได้เน้นการพัฒนาระบบรางในประเทศไทยโดยการนำประสบการณ์และความถนัดของเรามาประยุกต์ใช้

ผลิตภัณฑ์หลัก

ระบบขนส่งทางราง

ตัวอย่างธุรกิจ

  • ระบบรถไฟความเร็วสูง

ระบบขนส่งมวลชน

ระบบขนส่งทางรางความจุต่ำ

ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

อื่นๆ

ตัวอย่างธุรกิจ

  • บริการโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ
  • พัฒนาและให้บริการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
  • กิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักร

Name : Mr.Kato
Tel. : (66) 0-2654-0002-29 Ext.888
Email : info_bkkjk@sumitomocorp.com

Top