โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2


ชื่อโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2
ผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กำลังการผลิตไฟฟ้า 850 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) มกราคม พ.ศ. 2559
สถานที่ตั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) บางกรวย นนทบุรี
ผู้ร่วมทำโครงการ Sumitomo Corporation
Alstom (Switzerland) Limited
Alstom (Thailand) Limited
ขอบข่ายของงาน ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ Balance of Plant (BOP) ของโรงไฟฟ้า ขนส่งอุปกรณ์ จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ งานก่อสร้างและงานติดตั้งอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า
มูลค่าสัญญา 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีการจัดเรียงหน่วยผลิตแบบ Single Shaft จำนวน 2 หน่วย มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 850 MW ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปปอเรชั่น มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ BOP เช่น ระบบบำบัดคุณภาพน้ำ หม้อแปลง และ GIS ที่ระดับ 230kV รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมด โดยมี Alstom เป็นผู้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ชุดหน่วยผลิตหลักของโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จใน ปี พ.ศ. 2559 และทำให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,550 MW จัดเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
Top