ร่วมบริจาคบัตรเติมเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ร่วมบริจาคบัตรเติมเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ: วันที่ 31 มีนาคม 2552 ตัวแทนพนักงานบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด เข้าร่วมพิธีส่งบริจาคบัตรเติมเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 472 ใบ โดยมีคุณอภิรดี วานิชกร ผู้จัดการฝ่ายเผยแพร่และสนับสนุนกิจกรรม เป็นผู้รับมอบ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความตึงเครียดของผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการเหล่านี้ และสามารถนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรเติมเงิน ไปช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตามโครงการและกองทุนต่างๆ ของมูลนิธิ รวมทั้งรณรงค์ให้สังคมมีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

Top