สารจากผู้จัดการทั่วไปของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย


เราจะมุ่งเน้นเรื่องการบริหารความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดที่มีศักยภาพสูงของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย โดยทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจในแต่ละประเทศเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ และช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความฝันให้เป็นจริงได้

การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการขยายตัวของชนชั้นกลางและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ภูมิภาคนี้จึงมีโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้คำนึงถึงการจัดระบบการใช้ทรัพยากรการบริหารในภูมิภาคดังกล่าวเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ เช่น กำหนดให้สาขาธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ผู้บริโภค การเกษตรและอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่เราให้ความสำคัญในการพัฒนา และกลุ่มตลาดใหม่ของประเทศต่าง ๆ เช่น เวียดนาม พม่า และบังคลาเทศ ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายที่เราจะลงทุนต่อไป

ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียประกอบด้วยประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่างกันด้วย เราจะมุ่งเน้นความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจรายใหญ่เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีรากฐานมาจากชุมชนท้องถิ่นอย่างมั่นคง ความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความฝันให้เป็นจริงได้

มาซาโอะ เซคิอุจิ
สารจากผู้จัดการทั่วไปของเอเชียและโอเชียเนีย

Top