กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "ปลูกป่าชายเลน" จ.ชลบุรี


บริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้บริหารพร้อมด้วย พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกัน ปลูกต้นโกงกาง จำนวนกว่า 500 ต้น ณ ป่าชายเลน อ. เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกป่าชายเลนของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนทางชีวภาพปกป้องพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลที่อาจถูกกัดเซาะจากคลื่น และเพื่อเป็นการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นกระแสคลื่นที่สูงผิดปกติและคลื่นสึนามิได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและประเทศชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน รวมถึงเพื่อให้เราทุกคนร่วมกันคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อชุมชนของเราสืบไป

Top